Prairie Coreopsis (Coreopsis palmata) - Seed (COPY)